Sven Román

Läkare och sedan 2010 specialist i barn och ungdomspsykiatri
Sven Román

Sven Román är läkare och sedan 2010 specialist i barn och ungdomspsykiatri. Han har en bred erfarenhet av både slutenvård och öppenvårdsarbete: han arbetade i ett decennium i Stockholm på norra Europas största akutmottagning och slutenvårdsklinik för barn och ungdomspsykiatri och under två år på världens första mottagning för ungdomar med misstänkt psykossjukdom eller bipolärt syndrom, och han har de senaste åtta åren arbetat som Psykiaterkonsult i barn och ungdomspsykiatrisk öppenvård i hela Sverige och bland annat gjort läkarbedömningen i över 500 neuropsykiatriska utredningar.

Sven Román har det senaste decenniet varit en flitig offentlig debattör inom psykiatri i allmänhet och barn och ungdomspsykiatri i synnerhet. Han har pläderat för en mer human psykiatri med färre diagnoser, mindre användning av psykofarmaka och en ökad satsning på psykosociala insatser. Han har slagits för att neuropsykiatriska utredningar ska utföras vederhäftigt och att könsförändrande behandling inte ska ske för barn och unga vuxna med könsdysfori så länge det saknas evidens för sådan behandling. Han har skapat nordiska läkarnätverk kritiska till behandlingen av barn och unga vuxna med könsdysfori och kritiska till införandet av dödshjälp. Han har alltsedan februari 2020 debatterat coronastrategin och lanserade 12 februari 2021 tillsammans med två läkarkollegor Läkaruppropet, ett svenskt svar på The Barrington Declaration. Han är ordförande för Läkaruppropet ideell förening

Felaktig information i rapporteringen av folkhälsodata inger misstankar om bristande integritet och självständighet hos svenska myndigheter 

Sedan covid-19-pandemin kom till Sverige i mars 2020 har myndigheterna dagligen presenterat nya siffror över bland annat antalet smittade, avlidna och IVA-vårdade med sars-cov-2. Under en period hölls dagliga gemensamma presskonferenser av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I ett senare skede av pandemin blev de veckovisa och data inkluderade även antal vaccinerade samt utfallet gällande bland annat smitta, IVA-vård och död för vaccinerade respektive ovaccinerade.

Från 24 november 2021 till 16 februari 2022, på sex av de presskonferenser som hölls varje vecka, ställde den undersökande journalisten Per Shapiro frågor till myndigheterna. Han berörde bland annat hur registreringen av ovaccinerade respektive vaccinerade genomfördes. Efter den sista presskonferensen med Per Shapiro meddelade myndigheterna att de regelbundna presskonferenserna skulle upphöra.

Föreläsningen är en vidareutveckling av Per Shapiros frågor. Myndigheternas registrering och information illustreras genom nedslag i data inom tre områden för tre olika myndigheter: 1) Folkhälsomyndighetens redovisning av antal vaccinerade och ovaccinerade för de som avled med covid-19-infektion 2021, 2) Läkemedelsverkets information på sin hemsida av antalet rapporterade misstänkta biverkningar och omfattningen av misstänkt allvarliga biverkningar av covidvaccinen och 3) Statistiska Centralbyråns uppgifter och information om de historiskt sett unikt låga födelsetalen 2022, som uppstod åtta månader efter att vaccinationen av den fertila delen av befolkningen inleddes.

Sven Román MD has been a Consultant in Child and Adolescent Psychiatry since 2010. He has broad experience working in both inpatient and outpatient clinics. He worked for 10 years in Stockholm at Northern Europe’s largest Emergency Department and Inpatient Clinic for Child and Adolescent Psychiatry, and for two years at the world’s first clinic for adolescents with suspected psychotic illness or bipolar syndrome. For the past eight years, he has worked as a Consultant Psychiatrist in child and adolescent psychiatric outpatient care throughout Sweden, including medical assessment in over 500 neuropsychiatric investigations.

Over the past decade, Sven has often entered the arena of public debate on psychiatry, and on child and adolescent psychiatry in particular. He has argued for a more humane approach with fewer diagnoses, reduced use of psychotropic drugs and a greater focus on psychosocial intervention. He has argued that neuropsychiatric assessments should be carried out properly and that gender reassignment therapy should not be used for children and young adults with gender dysphoria, as long as there is no evidence supporting such treatment. He has created Nordic medical networks that are critical of the treatment of children and young adults with gender dysphoria, and of the introduction of euthanasia. Since February 2020, he has debated the COVID-19 strategy and on 12th February 2021, together with two medical colleagues, launched the non-profit association Läkaruppropet, of which he is chairman. Läkaruppropet was founded as a Swedish response to The Great Barrington Declaration.

Misinformation in the reporting of public health data challenges the integrity of Swedish public health 

Since the COVID-19 pandemic arrived in Sweden in March 2020, the authorities have released daily figures, including the number of infections, deaths, and admissions to an intensive care unit (ICU) with SARS-CoV2. For a period, joint daily press conferences were held by the National Public Health Agency, National Board of Health and Welfare and the Swedish Civil Contingencies Agency. At a later stage of the pandemic, conferences became weekly, and data also included the number of vaccinated and outcomes including infection, ICU care and death for vaccinated and unvaccinated persons. At six of the weekly press conferences from 24th Nov 2021 to 16th Feb 2022, investigative journalist Per Shapiro asked many probing questions. For example, how unvaccinated and vaccinated were classified. After the sixth press conference with Per Shapiro illuminating fallacies in data and approach, the authorities announced an end to the regular press conferences.

This lecture is a further development of Per Shapiro’s line of inquiry. The registration and information provided by the authorities is illustrated through data analysis in three main areas for the three different authorities: 1. Public Health Agency’s reporting of the number of vaccinated versus unvaccinated. 2. Medical Products Agency’s data on the number of reported suspected adverse events and the extent of suspected serious adverse events of COVID-19 vaccines. 3. Statistics Sweden data on the historically unique low birth rates in Sweden during 2022, which correlates with the roll out of COVID-19 vaccines to women childbearing age.