Philipp Kruse

Lawyer specialized in tax and in constitutional law
Philipp Kruse

 

 

 

Philipp Kruse Attorney at Law (LL.M) is a lawyer specialized in tax and in constitutional law, with his own law firm in Zurich, Switzerland.

Since 2020 Philipp has brought a total 22 proceedings, representing all types of COVID-19 mandate, to court to restore evidence-based and constitutional normality. Upon one of Philipp’s submissions, the Swiss Supreme Court has ruled that a positive PCR test result cannot serve as a proof of disease. Amongst other, Philipp represents a group of Swiss pilots against the vaccine mandate of their employer.

Philipp is regular speaker at civil rights rallies. He is co-founder and co-president of the Swiss lawyers’ Committee that provides the Swiss Parliament and Government with legal analyses relating to their permanent violations of the Swiss constitution.

In November 2022, Philipp and his team have published (together with 4 scientists) the most comprehensive criminal complaint ever submitted against a Swiss institution: The criminal claim against the medical supervisory agency in Switzerland, among others for unlawfully authorizing mRNA-based COVID-19 “vaccines”.

mRNA as the new ”platform technology”: Legal issues and solutions

In his presentation, Philipp will explain the essence of his criminal claim against Swissmedic, the factual and legal grounds of it, and the status of the proceedings (https://coronacomplaint.ch/ ). He will further highlight the strategic role that mRNA technology plays for the WHO/GAVI and the WEF. 

A summary will be provided about the WHO’s latest attempts to establish a permanent New World Health Order. He will show the long-term implications of these ambitions for the constitutional order of all WHO member states and their citizens.

 

 

 

 

Philipp Kruse är en jurist och advokat specialiserad på skatte- och författningsrätt och har en egen advokatbyrå i Zürich, Schweiz.

Sedan 2020 har Philipp drivit sammanlagt 22 mål, som representerar alla typer av covid-19-mandat, till domstol för att återupprätta evidens- och konstitutionsbaserad normalitet. Efter en av Philipps inlagor har den schweiziska högsta domstolen slagit fast att ett positivt PCR-test inte kan tjäna som bevis på sjukdom. Philipp företräder bland annat en grupp schweiziska piloter mot deras arbetsgivares vaccinationskrav.

Philipp är regelbunden talare vid medborgarrättsmöten. Han är medgrundare och medordförande i den schweiziska advokatkommittén som förser det schweiziska parlamentet och regeringen med juridiska analyser i samband med deras ständiga brott mot den schweiziska konstitutionen.

I november 2022 publicerade Philipp och hans team (tillsammans med fyra forskare) den mest omfattande brottsanmälan som någonsin lämnats in mot en schweizisk institution: Straffansökan mot den medicinska tillsynsmyndigheten i Schweiz, bland annat för att olagligt ha godkänt mRNA-baserade covid-19-”vacciner”.

mRNA som den nya ”plattformstekniken”: Rättsliga frågor och lösningar

I sin presentation kommer Philipp att förklara kärnan i hans straffrättsliga anspråk mot Swissmedic, de faktiska och rättsliga grunderna för det och statusen för förfarandet (https://coronacomplaint.ch/ ). Han kommer vidare att belysa den strategiska roll som mRNA-tekniken spelar för WHO/GAVI och WEF.

En sammanfattning kommer att ges om WHO:s senaste försök att upprätta en permanent ny världshälsoordning. Han kommer att visa på de långsiktiga konsekvenserna av dessa ambitioner för den konstitutionella ordningen för alla WHO:s medlemsstater och deras medborgare.