Arne Burkhardt

Professor of Pathology
Arne Burkhardt

Arne Burkhardt is Professor Dr. Med. of Pathology. He was born 1944 in Schleswig, Germany. He was educated in Germany and US, before studying Medicine at the Universities of Kiel, Munich and Heidelberg. He trained in Pathology at the Universities of Heidelberg and Hamburg (1970 -1979) and became Professor of Pathology at the University of Hamburg (1979) and Tübingen (1991). He holds a position as an Extraordinarius Emeritus for General and Special Pathology at the University of Bern, Switzerland and practices as a Pathologist in his own laboratory since 2008. Arne has held guest professorships in numerous universities in the United States (Harvard, Brookhaven), Japan (Nihon), South Korea and Europe. He has authored more than 150 original publications in International and German medical journals and contributed to textbooks in German, English and Japanese.

Presentation

Histopathological reevaluation of a large cohort of cases representing serious adverse events and deaths following COVID-19 vaccination

A total of 100 autopsies and 20 biopsies from persons suspected to have died or have suffered severe adverse effects from modified mRNA ”vaccines” against COVID-19 were reevaluated by two experienced pathologists.

Blood vessels were often affected, with histopathological inflammation of endothelial cells lining blood vessels (endotheliitis) in the heart, spleen, and brain. Myocarditis was a common finding and in 5 cases of death, severe damage was found in the aorta, leading to aortic rupture. In the coronary arteries suppling the heart, deep necrosis in 4 cases could be a plausible cause of Sudden Adult Death Syndrome (SADS). In the brain, the presence of small clots was observed, as well as amyloid plaques, reminiscent of Alzheimer’s disease. Another type of protein deposit (functional amyloidosis) predominated in blood vessel walls.

Contrary to the widely held assertion that vaccination leads to restricted expression of Spike protein at the site of injection only, Spike protein S1 was detected by immunohistochemical methods in many tissues, even up to 4 months after the last dose was administered. In view of the well documented examples of tissue and organ damage, as well as Spike protein expression long after vaccine administration, it is extremely likely that mRNA vaccination may lead to non-therapeutic levels and distribution immunogen expression in a large percentage of vaccinated individuals. The existence of widespread and severe histopathological anomalies, underscore the urgent and immediate need to review the use of these products.

Arne Burkhardt är professor i patologi. Han är född 1944 i Schleswig, Tyskland. Han utbildade sig i Tyskland och USA innan han studerade medicin vid universiteten i Kiel, München och Heidelberg. Han utbildade sig i patologi vid universiteten i Heidelberg och Hamburg (1970-1979) och blev professor i patologi vid universiteten i Hamburg (1979) och Tübingen (1991). Han är extraordinarius emeritus för allmän och speciell patologi vid universitetet i Bern, Schweiz, och praktiserar som patolog i sitt eget laboratorium sedan 2008. Arne har haft gästprofessurer vid många universitet i USA (Harvard, Brookhaven), Japan (Nihon), Sydkorea och Europa. Han har skrivit mer än 150 originalpublikationer i internationella och tyska medicinska tidskrifter och bidragit till läroböcker på tyska, engelska och japanska.

Presentation

Histopatologisk omvärdering av en stor mängd fall med allvarliga biverkningar och dödsfall efter covid-19-vaccination

Två erfarna patologer gjorde nya bedömningar av sammanlagt 100 obduktioner och 20 biopsier från personer som misstänktes ha dött eller drabbats av allvarliga biverkningar av modifierade mRNA-”vacciner” mot covid-19.

Blodkärlen var ofta påverkade, med histopatologisk inflammation av endotelceller som kantar blodkärlen (endotelit) i hjärta, mjälte och hjärna. Myokardit var ett vanligt fynd och i fem dödsfall hittades allvarliga skador i aorta, vilket ledde till aortaruptur. I de kranskärl som försörjer hjärtat kunde djup nekros i fyra fall vara en trolig orsak till Sudden Adult Death Syndrome (SADS). I hjärnan observerades små blodproppar och amyloidplack som påminner om Alzheimers sjukdom. En annan typ av proteinavlagring (funktionell amyloidos) dominerade i blodkärlens väggar.

I motsats till det allmänt vedertagna påståendet att vaccination leder till ett begränsat uttryck av spike-protein endast på injektionsstället, påvisades spike-protein S1 med immunohistokemiska metoder i många vävnader, även upp till fyra månader efter det att den sista dosen administrerats. Med tanke på de väldokumenterade exemplen på vävnads- och organskador samt uttryck av spike-protein långt efter vaccinadministrationen är det ytterst troligt att mRNA-vaccination kan leda till icke-terapeutiska nivåer och distribution av immunogena uttryck hos en stor andel av de vaccinerade individerna. Förekomsten av utbredda och allvarliga histopatologiska avvikelser understryker det brådskande och omedelbara behovet av att se över användningen av dessa produkter.