Jonathan Gilthorpe

PhD
Jonathan Gilthorpe

Jonathan Gilthorpe PhD is an Associate Professor in cell and molecular biology who graduated with First Class Honors in Microbiology from the University Leeds, U.K. His career path has been decidedly tangential rather than vertical – driven largely by his interest in, well – almost anything and everything! Jonathan’s first research experience in virology at Leeds led him towards a postgraduate degree in gene regulation during embryo development, graduating with a Ph.D. in Anatomy from the National Institute for Medical Research, Mill Hill/University College London, U.K. Based on a love and aptitude for research and an affinity for free thinking, Jonathan gravitated towards a long postdoctoral period at the MRC Centre for Developmental Neurobiology, Guy’s Hospital, King’s College London working on the development of brain regions in chicken and zebrafish and driving a Caterham 7. He has worked extensively with different types of viruses as research tools and has a deep understanding of molecular and cell biology. A chance meeting at a conference in Keystone, Colorado led Jonathan to a sabbatical period at Stanford University, U.S., where he developed his expertise in neurobiology and advanced microscopy. After returning to London in 2003 and moving to Sweden in 2008, driven largely by occupational allergies to animal models that he worked with, he shifted his research focus towards the molecular mechanisms of human neurodegenerative disease. He lives and works in Sweden, is only allergic to certain humans, and has been a member of Läkaruppropet since 2021.

Presentation

Rolling review of mRNA vaccines – failure of regulation or an unprecedented fraud?

From the very beginning of the COVID-19 pandemic, Jonathan was acutely aware that something was not quite right. Sitting at 63°N and having the benefit of being able to compare the largely rational (Swedish) to the blatantly irrational (U.K. and other Commonwealth countries) responses to SARS-CoV2, led to an unshakeable cognitive dissonance – something did not add up and (most) family, friends and colleagues were not in the least bit interested. With wide practical experience in the biology and design of viruses and viral vectors, it was clear that SARS-CoV2 was not likely to be natural. The ‘wet market’ hypothesis was not plausible. Once it became clear that the intact Spike protein was the favored target for all COVID-19 “vaccines”, Jonathan became extremely worried – he suspected that a vaccine based on Spike protein would lead to infertility. Concerns raised amongst colleges were again met with silence. As the number of vaccine-associated side effects and deaths began to climb to unprecedented levels during 2021, Jonathan realized it was time to take matters into his own hands and dig for answers. It was then that he began to try and understand the background to the approval of the new medical products called “mRNA vaccines” by the European Medical Agency and the Swedish Läkemedelsverket. The findings of this research will be presented.

Jonathan Gilthorpe PhD är docent i cell- och molekylärbiologi och tog examen i mikrobiologi vid University Leeds i Storbritannien. Hans karriär har varit tangerande snarare än vertikal, och har till stor del drivits av hans intresse för nästan allting! Jonathans första forskningserfarenhet inom virologi i Leeds ledde honom till en doktorsexamen i genreglering under embryoutveckling, som han avlade med en doktorsexamen i anatomi vid National Institute for Medical Research, Mill Hill/University College London, Storbritannien. Jonathans kärlek till och lämplighet för forskning och förkärlek för fritt tänkande, förde honom till en lång postdoktoral period vid MRC Centre for Developmental Neurobiology, Guy’s Hospital, Kings College London. Där arbetade han med utvecklingen av hjärnregioner hos kycklingar och zebrafiskar och körde en Caterham 7. Han har arbetat mycket med olika typer av virus som forskningsverktyg och har en djup förståelse för molekylär- och cellbiologi. Ett slumpmässigt möte vid en konferens i Keystone, Colorado, ledde Jonathan till ett sabbatsår vid Stanford University, USA, där han utvecklade sin expertis inom neurobiologi och avancerad mikroskopi. Efter att ha återvänt till London 2003 och flyttat till Sverige 2008, främst på grund av yrkesrelaterade allergier mot djurmodeller som han arbetade med, ändrade han sin forskningsinriktning mot de molekylära mekanismerna för neurodegenerativa sjukdomar hos människor. Han bor och arbetar i Sverige, är endast allergisk mot vissa människor och är medlem i Läkaruppropet sedan 2021.

Presentation

Löpande granskning av mRNA-vacciner – misslyckad reglering eller ett bedrägeri utan motstycke?

Redan från början av covid-19-pandemin var Jonathan akut medveten om att något inte stod helt rätt till. När han satt på 63°N och hade förmånen att kunna jämföra de i stort sett rationella (svenska) med de uppenbart irrationella (Storbritannien och andra länder i Samväldet) reaktionerna på sars-cov-2, ledde det till en orubblig kognitiv dissonans – något stämde inte och (de flesta) familjemedlemmar, vänner och kollegor var inte det minsta intresserade. Med bred praktisk erfarenhet av biologi och utformning av virus och virusvektorer stod det klart att sars-cov-2 sannolikt inte skulle vara naturligt. Hypotesen om en ”våt marknad” var inte trovärdig. När det stod klart att det intakta spike-proteinet var det föredragna målet för alla covid-19-”vacciner” blev Jonathan extremt orolig – han misstänkte att ett vaccin baserat på spike-proteinet skulle leda till infertilitet. De farhågor som han tog upp med kollegor möttes återigen av tystnad. När antalet vaccinrelaterade biverkningar och dödsfall började stiga till oöverträffade nivåer under 2021 insåg Jonathan att det var dags att ta saken i egna händer och gräva efter svar. Det var då han började försöka förstå bakgrunden till att de nya medicinska produkterna som kallas ”mRNA-vacciner” godkändes av Europeiska läkemedelsmyndigheten och svenska Läkemedelsverket. Resultaten av denna forskning kommer att presenteras.