Astrid Stuckelberger

Privat-Docent (PD), PhD in Public Health
Astrid Stuckelberger

Astrid Stuckelberger is Privat-Docent (PD) of the medical faculties of the universities of Geneva and Lausanne. Switzerland where she has been for 25 years. She has university degrees in both Biology and Psychology as well as a PhD in Public Health. As a lecturer, she has traveled the world and has authored more than 180 scientific articles, policy documents and government, EU and UN reports, as well as 12 books. Astrid is engaged by ethical issues, being the co-founder and President of the Geneva based International NGO on Political and Scientifics Ethics. Her scientific interest has focused on public health, disease prevention and life span. Some of the health parameters that she has studied include gender, aging, and social factors, as well as how new digital surveillance techniques may improve public health. For three decades, Astrid has worked closely with the WHO, co- authoring several books on mental health, health policy, innovation, and international research ethics. Together with the WHO, she has also founded the Geneva International Network for Ageing (GINA), of which she is president. The public health perspective also addresses equality, ethics, human rights, and government regulation. Between 2009 and 2013, Astrid worked for the WHO to develop a training course for member states to implement the WHO International Health Regulation (IHR) adopted by the WHO General Assembly and entering into force on 15 th June 2007. IHR is legally binding for all member states, where reporting on, and monitoring of, global public health problems is obligatory. The program also aims to use new digital technologies to improve public health. She became skeptical about the Covid-19 narrative and the WHO’s interventions at an early stage of the pandemic, when she found them to be contrary to the IHR pandemic preparedness guidelines. In connection with this, she wrote several articles where she questioned the risk assessment of member states and the policy response provided in scientific and media articles. She claims that instead of following the routine laid down for a pandemic threat and summoning the most competent experts together that should analyze the world wide data that is collected, then discuss and assess the situation, instead the WHO has chosen to give orders that exclude all form of communication. Astrid also believes that laws relating to the responses to Covid-19 have made the WHO a world government, with total power over the world’s media companies, and regulations for stores and shopping centers, as well as at airports and other public places.

Presenatation

From Biology to Population: Evidence-Based Public Health Lessons and Next Steps

In January 2023, three years after much of the world was forced into various degrees of public health tyranny, with lockdowns, masks, repetitive testing and an experimental clinical trial with new vaccines, we can now assess the situation with more details. What do we now know and what we do not know? What are the consequences and the lessons that will guide our next steps?

Based on a multi-disciplinary perspective, this conference will address the public health evidence that the policy conducted at the global level by the WHO and the UN, in collaboration with 194 member states, was not democratic and violated our universal fundamental human rights, bio-medical research ethics and legal instruments. Specifically, this involved the application of the WHO International Health Regulations 2005.Thus, the scientific basis that does, or does not, justify the declaration of a worldwide emergency status called the “COVID-19 pandemic” and it’s consequences on our collective lives, can be established together with possible future solutions.

Astrid Stuckelberger är privatdocent, PD, vid de medicinska fakulteterna vid universiteten i Genève och Lausanne i Schweiz där hon varit verksam under 25 år. Hon har universitetsexamen i både biologi och psykologi samt en doktorsexamen i folkhälsa. Som föreläsare har hon rest över hela världen och är författare till mer än 180 vetenskapliga artiklar, policydokument och regerings-, EU- och FN-rapporter och 12 bokpublikationer. Etiska frågor engagerar Astrid som är medgrundare och ordförande för den Genèvebaserade internationella icke-statliga organisationen för politisk och vetenskaplig etik. Det vetenskapliga intresset har alltid varit fokuserat på folkhälsa, sjukdomsprevention och livslängd. Några av de hälsoparametrar hon studerat är kön, åldrande och sociala faktorer samt hur nya digitala övervakningstekniker kan förbättra folkhälsan. Astrid har under tre decennier haft ett nära samarbete med Världshälsoorganisationen, WHO, och varit medförfattare till flera böcker om mental hälsa, hälsopolicys, innovation och internationell forskningsetik. Tillsammans med WHO har hon också grundat Genèves internationella nätverk för åldrande, GINA; där hon är ordförande. Folkhälsoperspektivet handlar även om jämlikhet, etik, mänskliga rättigheter och myndighetsreglering. Mellan 2009 och 2013 arbetade Astrid för WHO:s räkning med att ta fram en utbildning för att genomföra WHO:s internationella hälsoförordning, IHR, i alla medlemsstater. IHR antogs av WHO:s generalförsamling och trädde i kraft den 15 juni 2007. IHR är rättsligt bindande för alla medlemsstater där rapportering om och övervakning av globala folkhälsoproblem är obligatorisk. Programmet syftar också till användning av ny digital teknik för att förbättra folkhälsan. Hon blev skeptisk till Covid-19-narrativet och de interventioner som infördes av WHO redan i ett tidigt skede när hon fann att de stred mot IHR: s riktlinjer för pandemiberedskap. I samband med detta skrev hon flera artiklar där hon ifrågasatte medlemsstaternas riskbedömning och policyresponsen i olika artiklar. Hon hävdar att i stället för att tillämpa den gängse rutinen i händelse av ett pandemihot och kalla ihop de mest kompetenta experterna som tillsammans får gå igenom och analysera insamlade data från hela världen, resonera kring dem och slutligen bedöma situationen harWHO valt att ge direkta order som utesluter all form av kommunikation. Hon menar också att de nya Covid 19-lagarna har gjort WHO till en världsregering och med total makt över världens medieföretag, vilka regler som skall gälla i butiker och köpcentrum samt på flygplatser och på andra offentliga platser.

Presenation

Från biologi till befolkning: Lärdomar av evidensbaserad folkhälsa och nästa steg

I januari 2023, tre år efter att stora delar av världen tvingades in i olika grader av tyranni för folkhälsan, med nedstängningar, masker, upprepade tester och en experimentell klinisk prövning med nya vacciner, kan vi nu bedöma situationen mer detaljerat. Vad vet vi nu och vad vet vi inte? Vilka är konsekvenserna och vilka lärdomar kommer att vägleda våra nästa steg?

Med utgångspunkt i ett tvärvetenskapligt perspektiv kommer denna konferens att ta upp de resultat för folkhälsan som visar att den politik som fördes på global nivå av WHO och FN, i samarbete med 194 medlemsstater, inte var demokratisk och kränkte våra universella grundläggande mänskliga rättigheter, den biomedicinska forskningsetiken och rättsliga instrument. Detta gällde särskilt tillämpningen av WHO:s internationella hälsoreglemente från 2005, vilket innebär att den vetenskapliga grunden som berättigar eller inte berättigar till att man förklarar en världsomfattande nödsituation kallad ”covid-19-pandemi” och dess konsekvenser för våra kollektiva liv, kan fastställas tillsammans med möjliga framtida lösningar.