Ann-Cathrin Engwall

PhD in molecular Cell Biology
Ann-Cathrin Engwall

Ann-Cathrin Engwall gained a PhD from the Department of Cell Research in Uppsala in 1996. The subject was immunology, and she studied the membrane molecules that are essential for activating the adaptive immune system. By evolutionary studies of HLA-genes, a very high density of mobile genetic elements were discovered within and around these genes that actively had contributed to the development of its large repertoire and variation. These mobile elements have many similarities to viruses, suggesting that they might represent the ancestors of viruses. This led Ann-Cathrin into virology, and she was invited to the Paul-Ehrlich-Institut in Germany, examining the co-evolution of viruses and the host immune system. This led to a deep appreciation for both epidemiology and infection control strategies used in Germany at the time. She continued her research at Uppsala University and as a member of the National Network of Drug Development (NNDD), an interdisciplinary network involving universities, pharmaceutical companies, and the Swedish Medical Products Agency. The next development in her career was a transition to Life Science as VP, with responsible for vaccine design and development as well as large scale bioproduction for clinical trials. At present she is the CEO of Acemcon AB offering her expertise as a consultant. Among other things, Ann-Cathrin has evaluated new drug development projects in the Life Science industry for investors and helped companies to adapt to new working practices during the COVID-19 pandemic.

Presentation:

The Pre-vaccine mechanism and its implications

Different vaccines activate the immune system in various ways. A majority of Coronavirus vaccines belong to a new group that can be called “pre-vaccines”. These contain a genetic template that instructs the cells in our own bodies to act as ”vaccine factories”, inducing an immune response. Pre- vaccines primarily triggers T-killer cells, which attack and kill the vaccine factory-cells. The killing process causes tissue damage in the body that is depending on the type, the number and the location of the vaccine-factory cells. The tissue damages can therefore result in wide range of completely different side effects, which makes it more difficult to find clear statistical relationships.
Specific to the mRNA vaccines is that the liposomes can transfuse all cells, but neurons, gametes, and blood cells that have vital functions are not destroyed by T-killer cells. Hence, spike protein production can continue as long as the mRNAs are stable, or these type of cells are alive. There is therefore a risk for severe and long-term inflammations, oxidative stress reactions and pH changes with possible prion formation (amyloidosis) as a result and disruptions of vital body functions. A strong immunological memory due to previous exposure may intensify the response and therefore the attack on body tissues causing damages and side effects. An immune response that is not balanced and controlled sufficiently, can be dangerous as it may start to attack the body. and can lead to various pathological consequences including inflammation, blood clotting, allergic or hypersensitive symptoms and a reduced or absent immune responses toward other simultaneously ongoing infectious threats as well as cancerous cells in the body.

Ann-Cathrin Engwall disputerade i Uppsala 1996 vid Institutionen för Cellforskning. Ämnet var immunologi och hon studerade de membranproteiner som är nödvändiga för att aktivera och styra det adaptiva immunsystemet. Genom evolutionära studier av HLA-gener upptäckte hon att det fanns en mycket hög densitet av mobila genetiska element i och omkring dessa gener vilka aktivt bidragit till utvecklingen av dess stora repertoar samt variation. Det fanns också många likheter mellan de mobila elementen och virus vilket födde tanken att dessa skulle kunna representera förfäderna till våra virus. Detta ledde Ann-Cathrin vidare till virologin och hon blev inbjuden till Paul-Ehrlich- Institutet i Tyskland. Där studerade hon hur virus och värdimmunsystemet påverkar varandra utvecklingsmässigt och fick ta del av hur det tyska smittskyddsarbetet bedrevs samt lära sig en hel del om epidemiologi och infektionskontrollstrategier. Hon fortsatte sedan sin forskning vid Uppsala universitet och som medlem i National Network of Drug Development (NNDD), ett tvärvetenskapligt nätverk som involverade universitet, läkemedelsföretag samt Läkemedelsverket. Nästa utveckling i karriären var en övergång till Life Science som VP, med ansvar för vaccindesign och utveckling samt storskalig bioproduktion inför kliniska prövningar. För närvarande är hon VD för Acemcon AB och tar uppdrag som konsult. Ann-Cathrin har bland annat utvärderat nya läkemedelsutvecklingsprojekt inom Life Science-industrin för investerare och även hjälpt företag att anpassa sig till nya arbetssätt under covid-19-pandemin.

Presentation:

Mekanismen för pre-vaccin och dess konsekvenser

Olika typer av vacciner aktiverar immunförsvaret på olika sätt. En majoritet av Coronavirus-vacciner tillhör en ny typ som kan kallas ”pre-vacciner”. Dessa innehåller en genetisk mall som instruerar cellerna i våra egna kroppar att tillverka ett visst protein och fungera som ”vaccinfabriker”, som aktiverar ett immunsvar i kroppen. Pre-vacciner triggar T-mördarceller, som attackerar och dödar vaccinfabrikerna. Denna immunologiska attack orsakar vävnadsskador i kroppen som kan se olika ut beroende på vilka celler som drabbas, vilken typ av cell det handlar om, antalet celler och var i kroppen attacken sker. Det kan leda till ett brett spektrum av helt olika biverkningar vilket gör det svårare att se tydliga statistiska samband. Specifikt för mRNA-vaccinerna är att liposomerna kan transfektera alla typer av celler men nervceller, könsceller och blodceller som har vitala funktioner dödas inte av T-mördarcellerna. Får dessa celler in mRNA så kommer proteinproduktionen fortgå i cellen så länge mRNA är stabilt eller under cellens levnadstid. Det finns risk att detta kan leda till kraftiga och långvariga inflammationer, oxidativa stressreaktioner och pH-förändringar med möjlig prionbildning (amyloidos) som följd och till störningar av vitala funktioner. Ett starkt immunologiskt minne från tidigare exponering kan intensifiera immunsystemets attack på kroppen och därmed förvärra vävnadsskadorna och dess fysiologiska konsekvenser. Ett immunsvar som inte är tillräckligt balanserat och kontrollerat kan vara mycket farligt och kan leda till olika patologiska konsekvenser som involverar inflammation, blodkoagulering, allergiska eller överkänslighetsymtom och ett försämrat immunsvar mot andra samtidigt pågående smittsamma hot och cancerceller i kroppen.