Sasha Latypova

Sasha Latypova

Sasha Latypova holds an MBA degree from the Amos Tuck School of Business Administration at Dartmouth College, Hanover in New Hampshire, USA and is a former Pharmaceutical R&D Executive. Sasha spent approximately 25 years in the pharmaceutical industry. She has owned and managed several contract research organizations, conducting clinical trials for over 60 pharmaceutical clients worldwide. Her experience spans all therapeutic areas with focus on safety assessments in clinical trials and regulatory requirements. Sasha had retired from the industry but decided to launch an independent investigation into the COVID-19 pandemic response. She became concerned about the irregularities, cover-up and apparent fraud committed by the U.S. Government, Department of Defense (DoD) and Department of Health and Human Services (HHS) relating to the extremely high number of deaths and injuries associated with the COVID-19 ‘vaccine’ rollout.

Presentation

COVID-19 countermeasures: Evidence for an intent to harm

A wealth of evidence shows that the public has been seriously misled about COVID-19 ‘’countermeasures’, including products marketed as ”COVID-19 vaccines”. President Trump declared a Public Health Emergency (PHE) on March 13th 2020, under the Stafford Act (Stafford Act, P.L. 93-288 as amended). Under such a PHE, medical countermeasures are no longer regulated or safeguarded as pharmaceutical products (21 USC 360bbb-3(k)). According to Operation Warp Speed/ASPR reports, the DoD ordered, oversaw, and tightly managed the development, manufacture, and distribution of these countermeasures, largely utilizing the DoD’s previously established network of military contractors and consortia.

The DoD, Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) and HHS ordered COVID-19 countermeasures, including ”vaccines,” as prototype demonstrations of large-scale manufacturing. Using a framework known as an Other Transaction Authority (OTA), the regulations and transparency, that should normally be followed for government contracts, were circumvented. COVID-19 contracts drawn up by DoD/BARDA refer to “safety and efficacy requirements” and mention Current Good Manufacturing Practice (cGMP) compliance. However, under the OTA framework, COVID-19 countermeasures are explicitly flagged as not being ordered, or paid for, by the U.S. Government. Countermeasures include a liability shield for manufacturers and contractors along the supply and distribution chains, under the PREP Act. Hence, as prototypes used under Emergency Use Authorization during a PHE, COVID-19 countermeasures, including ”vaccines,” need not to comply with the U.S. laws for manufacturing quality, safety, and labelling (21 USC 360bbb-3(k)).

The implications of these findings cannot be overstated: the U.S. Government authorized and funded the deployment of non compliant dual use biomaterials whose use is indistinguishable from the military application (in other words, biowarfare agents). These were deployed against civilian populations worldwide without ever having clarified their “prototype” and “large scale demonstration” legal status. COVID-19 vaccines were never subject to normal regulatory oversight, whilst all the time maintaining a fraudulent pseudo “regulatory” presentation to the public. In this context COVID-19 ”vaccines” can be considered as agents of biowarfare.

Alexandra Latypova eller Sasha har en MBA-examen från Amos Tuck School of Business Administration vid Dartmouth College, Hanover i New Hampshire, USA, och är tidigare chef för forskning och utveckling inom läkemedelsbranschen. Sasha tillbringade cirka 25 år inom läkemedelsindustrin. Hon har ägt och lett flera organisationer för kontraktsforskning och genomfört kliniska prövningar för över 60 läkemedelskunder över hela världen. Hennes erfarenhet sträcker sig över alla terapeutiska områden med fokus på säkerhetsbedömningar i kliniska prövningar och myndighetskrav. Sasha hade dragit sig tillbaka från industrin men beslutade att inleda en oberoende undersökning av hanteringen av covid-19-pandemin. Hon blev bekymrad över de oegentligheter, den mörkläggning och det uppenbara bedrägeri som den amerikanska regeringen, försvarsdepartementet (DoD) och hälsovårdsdepartementet (HHS) hade begått i samband med det extremt höga antalet dödsfall och skador i samband med covid-19-”vaccinet”.

Presentation

Åtgärderna mot covid-19: Bevis för att det fanns en avsikt att skada

En mängd bevis visar att allmänheten har blivit allvarligt vilseledd om covid-19-infektionens ”motåtgärder”, inklusive produkter som marknadsförs som ”covid-19-vacciner”. President Trump förklarade den 13 mars 2020 ett nödläge för folkhälsan i enlighet med Stafford Act (Stafford Act, P.L. 93-288 i dess ändrade lydelse). Under en sådan PHE regleras eller skyddas medicinska motåtgärder inte längre som läkemedel (21 USC 360bbb-3(k)). Enligt Operation Warp Speed/ASPR-rapporterna beställde, övervakade och skötte DoD utvecklingen, tillverkningen och distributionen av dessa motåtgärder, i stor utsträckning med hjälp av DoD:s tidigare etablerade nätverk av militära entreprenörer och konsortier.

DoD, Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) och HHS beställde covid-19 motåtgärder, inklusive ”vacciner”, som prototyper för demonstrationer av storskalig tillverkning. Genom att använda en ram som kallas ”Other Transaction Authority” (OTA) kringgick man de bestämmelser och den öppenhet som normalt bör följas för statliga kontrakt. Covid-19-kontrakt som upprättats av DoD/BARDA hänvisar till ”krav på säkerhet och effektivitet” och nämner överensstämmelse med Current Good Manufacturing Practice (cGMP). Inom ramen för OTA:s regelverk markeras dock uttryckligen att covid-19-motåtgärder inte beställs eller betalas av den amerikanska regeringen. Motåtgärderna omfattar ett ansvarsskydd för tillverkare och entreprenörer längs leverans- och distributionskedjan enligt PREP-lagen. Som prototyper som används enligt ett tillstånd för användning i nödsituationer under en PHE behöver därför covid-19-motåtgärder, inklusive ”vacciner”, inte uppfylla de amerikanska lagarna om tillverkningskvalitet, säkerhet och märkning (21 USC 360bbb-3(k)).

Konsekvenserna av dessa uppgifter kan inte nog betonas: den amerikanska regeringen har godkänt och finansierat användningen av biomaterial med dubbla användningsområden som inte uppfyller kraven och vars bruk inte går att skilja från den militära tillämpningen (med andra ord: biologiska stridsmedel). Dessa användes mot civilbefolkningar över hela världen utan att man någonsin hade klargjort deras rättsliga status som ”prototyper” och ”demonstrationer i stor skala”. Covid-19-vaccin har aldrig varit föremål för normal tillsyn, utan har hela tiden varit föremål för en bedräglig pseudo-”tillsyn” för allmänheten. I detta sammanhang kan covid-19-”vacciner” betraktas som medel för biologisk krigföring.