Mejlkonversationen mellan Kritikbyråns Åsa Larsson och Läkaruppropets Sven Román och Jonathan Gilthorpe

Mejlkonversationen mellan Kritikbyråns Åsa Larsson och Läkaruppropets Sven Román och Jonathan Gilthorpe

Mejlsvaret 25 februari 2023 från Läkaruppropets Sven Román och Jonathan Gilthorpe:

”Hej, Åsa!

Tack för meddelandet – som du ser har vi försökt att ringa dig några gånger, men du kanske vill ha ett skriftligt svar istället.

När det gäller din fråga om barnafödandet i Sverige som tog upp i en del av Svens föredrag, så har vi full respekt för professor Gunnar Anderssons forskning, men håller inte med om hans slutsats i det här fallet. Av hans publikation, som du refererar till, framgår faktiskt varför vi har en avvikande åsikt (https://www.bib.bund.de/Publikation/2022/Fertility-declines-near-the-end-of-the-COVID-19-pandemic-Evidence-of-the-2022-birth-declines-in-Germany-and-Sweden.html?nn=1219558).

I artikeln analyserar Martin Bujard och Gunnar Andersson data från Tyskland och Sverige jan-maj 2022 och drar slutsatsen att den anmärkningsvärda minskningen av fertiliteten inte har något samband med antalet covid-19-infektioner eller dödsfall, utan visar istället att det finns ett starkt samband mellan initieringen av massvaccineringen och den efterföljande minskningen av fertiliteten 9 månader senare, och att detta ’indicates that people adjusted their behaviour to get vaccinated before becoming pregnant, as societies were opening up with post-pandemic life conditions’. Detta påstående stöds dock inte av vetenskapliga data i publikationen.

I artikeln konstaterar Bujard och Andersson att ’The mechanisms behind the onset of large-scale vaccination programmes on fertility have not yet been analysed’. Trots detta hävdar de bara demografiska faktorer som en möjlig mekanistisk orsak, bortsett från covid-19-infektion, som kan betraktas som en biologisk riskfaktor och som de redan har avfärdat som en möjlighet.

När det gäller de svenska uppgifterna konstaterar författarna att analyserna visar att minskningen av fertiliteten under början av 2022 i stort sätt var begränsad till det andra och tredje födda barn (Lundkvist, 2022). Även om det kan finnas en möjlighet att detta pekar på en demografisk orsak till nedgången i födelsetalen, snarare än en biologisk, är källhänvisningen en konferenspresentation och inte en granskad artikel, så det är svårt att utvärdera det vetenskapliga värdet av påståendet (Lundkvist, L. (2022). Third child – a new trend after Covid? Presentation to the 22nd Nordic Demographic Symposium in Oslo, June 9-11, 2022. Oslo.
https://nds2021.demografi.no/wp-content/uploads/2022/06/NDS_2022_booklet_0806_corr.pdf).

Senare hänvisar författarna till en annan opublicerad studie (Neyer et al., 2022). Bujard och Andersson konstaterar att trenden med lägre födelsetal, som pågått sedan 2010, vände 2021 då fruktsamhetstalet ökade (Neyer, G., Andersson, G., Dahlberg, J., Ohlsson Wijk, S., Andersson, L., and Billingsley, S. (2022). Fertility decline, fertility reversal and changing childbearing considerations in Sweden: A turn to subjective imaginations? (Stockholm Research Reports in Demography).
https://su.figshare.com/articles/preprint/Fertility_Decline_Fertility_Reversal_and_Changing_Childbearing_Considerations_in_Sweden_A_turn_to_subjective_imaginations_/19698442).

Den kanske tydligaste slutsatsen som kan dras av studien är att det inte har funnits någon generell negativ effekt av sars-cov-2-infektionen på födelsetalen under de viktigaste pandemiåren 2020-21. Andra välkända förklaringar till förändringar i fertiliteten under pandemin, till exempel inverkan av hälsorelaterade och ekonomiska faktorer, verkar inte ha något samband med tidpunkten för fertilitetsnedgången 2022.

Gunnar Andersson konstaterar att ”förändringar i barnafödandet i allmänhet nästan uteslutande beror på mer socialt kopplade beteendeförändringar, och i väldigt liten utsträckning på biologiska eller medicinska faktorer”, men utesluter med detta uttalande inte att det kan bero på biologiska eller medicinska faktorer.

Vaccinationen av den fertila delen av befolkningen sammanfaller med minskningen av barnafödande (började 8 månader senare). Vi anser att detta måste beaktas. Om det hade varit högt barnafödande 2021, så skulle vi kunna förstå Gunnar Anderssons resonemang om sociala faktorer bättre, men detta är inte fallet.
Den nedgång på 9,0 % i barnafödande per 1000 invånare 2022 jämfört med 2021, och som nu kan fastställas då SCB igår även presenterade statistiken för december 2022, har bara överträffats en gång sedan år 1900. Det var 1922, och föregicks av ett rekordhögt barnafödande 1920, de närmast efterföljande åren återgick barnafödandet till de nivåer som var före 1920. 1922 var barnafödandet per 1000 invånare 9,2 % lägre än 1921.

Det finns olika grader av evidens för ett potentiellt mekanistiskt samband mellan nya mRNA-vacciner mot covid-19 och minskad fertilitet/barnafödande. En del av dessa potentiella vetenskapliga förklaringar nämns i en artikel om det låga barnafödandet i Sverige och som vi har skrivit i en populärvetenskaplig debattartikel (https://dailysceptic.org/2023/01/24/the-link-between-the-massive-drop-in-birth-rates-and-mrna-vaccines-is-undeniable/?highlight=Román.) Här hänvisar vi inte bara till Gunnar Anderssons artikel utan bygger vidare på den genom att analysera det månatliga födelsetalet från september 2021 fram till november 2022. Statistik visar också att det i många europeiska länder med hög vaccinationsgrad mot covid-19-infektionen har skett en kraftig minskning av barnafödandet första halvåret 2022 (https://www.lifesitenews.com/news/data-analyst-suggests-covid-jabs-linked-to-steep-birth-rate-drop-in-europe/).

Vi refererar i vår artikel till att Pfizers studie av mRNA-covidvaccinet Bnt162b2 hos råtta visade att vaccinet ansamlades i höga koncentrationer i honans äggstockar och vi hänvisar också till en israelisk studie, som visade att spermadonatorer hade signifikant lägre koncentration och rörlighet av spermier fem månader efter att de fått Pfizers mRNA-vaccin.

På vår konferens visade den tyske professorn i patologi Arne Burkhardt att produkterna från mRNA-covidvaccinet lokaliserades till testiklarna och var förknippade med en avsaknad av spermatocyter i personer som misstänks ha dött till följd av mRNA-vaccination.

De två studierna och patologens fynd anger en medicinsk möjlig verkningsmekanism för att mRNA-vaccinen skulle kunna påverka fertiliteten.

Angående att flera medier i juli 2021 rapporterade om det minskade barnafödandet så får vi be om ursäkt. Vi fick uppfattningen att bara DN hade skrivit om det låga barnafödandet.

Vårt mål med att analysera uppgifter om födelsetal och tala om detta är att öka medvetenheten och debatten och att försöka få myndigheterna att göra en öppen och transparent analys av de uppgifter som de har tillgång till. Det skulle vara enkelt för folkhälsomyndigheten att genomföra en enkel korrelationsanalys mellan födelsetal hos vaccinerade respektive ovaccinerade kvinnor för att se om mRNA-vacciner är en trolig orsak.

Tills detta är gjort är vi av den bestämda uppfattningen att inga kvinnor i fertil ålder bör utsättas för en potentiellt giftig och farlig medicinsk produkt, särskilt som de inte, som det påstås, riskerar att drabbas av allvarlig covid-19-infektion.

Vi står för säkra och effektiva medicinska produkter som framför allt inte gör någon skada.

Vi önskar också få läsa en eventuell artikel före publicering, så vi har möjlighet att se om vi blivit korrekt återgivna.

Med vänlig hälsning,

Sven Román, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, ordförande i Läkaruppropet ideell förening
Jonathan Gilthorpe, docent i cellbiologi”

Mejlet 24 feb 2023 från Åsa Larsson på Källkritikbyrån till Sven Román, ordförande i The Doctors’ Appeal/Läkaruppropet:


”Hej!

Jag är journalist och skriver om sånt som får stor spridning på sociala medier. Jag har följt uttalanden från politikern Martin Siltanen von Bell i Region Stockholm, och han har varit på Läkaruppropets konferens. Jag undrar om jag kan få ställa ett par frågor angående ditt föredrag på konferensen?

Du tar upp barnafödandet i Sverige och verkar i föredraget avfärda demografernas teorier som har att göra med sociala förändringar, snarare än medicinska. Gunnar Andersson, professorn som låg bakom till exempel den här tyska rapporten som du nämner, säger till oss att ”förändringar i barnafödandet i allmänhet nästan uteslutande beror på mer socialt kopplade beteendeförändringar, och i väldigt liten utsträckning på biologiska eller medicinska faktorer”. Tror du att han har fel och i så fall varför?

Vad är det vetenskapliga stödet för att dessa vacciner lett till minskad fertilitet?”

Jag har sett att ni i Läkaruppropet fått kritik på Twitter angående skillnaden mellan fertilitet och nativitet och att ni också skrev en tweet om det: https://twitter.com/lakaruppropet1/status/1614648223574163459
Men, det verkar som att er tes ändå är att fertiliteten sjunker på grund av vaccinen? Kan du klargöra vad ni menar? Och vad spelar den här skillnaden för roll för resonemanget i stort, enligt dig?

Det här är en detalj, men du sade att enbart DN skrev om detta 8 juli 2022. Den dagen kom prognosen för Stockholm, inte hela landet, och det var flera medier som rapporterade om detta i bägge fallen. Har du någon kommentar till det?

Samt, har du några ytterligare kommentarer i frågan om barnafödande och vaccinen?

All hjälp emottages tacksamt!

Om Källkritikbyrån: Vi drev tidigare Viralgranskaren på tidningen Metro – nu driver vi Källkritikbyrån sedan 2019. Källkritikbyrån är ett svenskt faktagranskarinitiativ och godkänd medlem i det internationella faktagranskarnätverket IFCN. https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/

Mvh Åsa Larsson”