Hur det israeliska hälsoministeriet ljög och manipulerade en expertrapport om biverkningar

Hur det israeliska hälsoministeriet ljög och manipulerade en expertrapport om biverkningar

SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE PUNKTERNA

Den 2 augusti släppte det israeliska hälsoministeriet (MOH) en rapport om biverkningar som rapporterats efter vaccination från den 9 december 2021 till den 31 maj 2022, baserat på ett nytt rapporteringssystem. MOH gav ett team av medicinska forskare från Shamir Medical center med erfarenhet av läkemedelsövervakning i uppdrag att analysera data från systemet.

MOH har gett en felaktig bild av resultaten genom att påstå att inga nya biverkningar har hittats, att det inte finns någon ny signal och att händelserna inte nödvändigtvis orsakats av vaccinet, trots att forskarna själva sagt precis tvärtom. 

Det israeliska ministeriet manipulerade omfattningen av rapporteringen genom att jämföra antalet rapporter som lämnades in under denna period med ett mycket större antal vaccindoser som administrerats under en längre tidsperiod och en mycket större population än den som rapporterade. 

MOH kände till dessa resultat i nästan två månader och avslöjade dem inte för den expertkommitté som sammanträdde i slutet av juni för att besluta om att rekommendera vaccinet för barn under fem år.

BAKGRUND

MOH gav ett team av medicinska forskare under ledning av den pediatriska specialisten professor Mati Berkowitz, chef för enheten för klinisk farmakologi och toxikologi vid Shamir Medical Center, i uppdrag att analysera data från ett nytt system för rapportering av biverkningar som infördes samtidigt som covid-19-vaccination inleddes för barn 5-11 år. De presenterade sina resultat för tjänstemän vid ministeriet för hälsa och sjukvård i början av juni, och den officiella rapporten släpptes för allmänheten den 2 augusti.

I den officiella rapporten anges att systemet infördes (nästan ett år efter det att vaccinkampanjen inleddes) eftersom det tidigare systemet för patientrapportering inte kunde valideras och inte var lämpligt för analys. Det fanns ett annat system för läkare att rapportera biverkningar, men enligt rapporten var det nya systemet utformat för att upptäcka biverkningar som inte rapporterats till läkare. (Naturligtvis nämns inte det faktum att de flesta läkare inte skulle lämna in rapporter om de ansåg att biverkningen inte hade något samband med vaccinet och/eller för att de inte ville göra uppror). Kort sagt, MOH erkände i nästan ett år att Israel inte hade något fungerande system för rapportering av biverkningar liknande VAERS, trots att man offentligt hävdat motsatsen.  (Under mötet säger kvinnan som ansvarar för det tidigare systemet att hon har fått tusentals rapporter och inte vet vad hon ska göra med dem).

MOH:S LÖGNER OCH MANIPULATIONER

I den officiella rapporten hävdades att det inte rapporterades några nya typer av biverkningar som inte hade rapporterats tidigare och inga nya signaler. Det sades att det var ett mycket litet antal rapporter jämfört med det mycket stora antalet vaccindoser, och det konstaterades också att rapporterna inte nödvändigtvis visade på kausalitet. 

Ett inspelat zoomöte där forskarna presenterade sina resultat för högt uppsatta personer vid MOH läckte dock ut, vilket visar att rapporten döljer viktiga fakta och manipulerar resultaten. De avslöjade inte heller forskarnas resultat för den expertkommitté som beslutade om huruvida covid-vaccinet skulle rekommenderas för 0,5-4-åringar. 

I sin presentation gjorde forskarna följande påpekanden:

1. Vissa av de rapporterade biverkningarna var av typer som inte hade förekommit i några tidigare rapporter från MOH och som inte heller fanns i den publicerade litteraturen om biverkningar efter covid-19-vaccination (som nu omfattar över 2 500 artiklar). De föreslog att man skulle skriva en artikel om sina resultat. 

2. De sade att många av biverkningarna (bland annat neurologiska och menstruationsrelaterade) varade i månader eller pågick fortfarande ett år efter vaccinationen, något som MOH inte hade sett tidigare och som också var okänt för Pfizer (enligt ett tidigare möte som professor Berkowitz hade deltagit i med företrädare för Pfizer, som sade att de inte kände till långvariga biverkningar). Även om den officiella rapporten inkluderar uppgifterna om långvariga biverkningar, hävdas det i sammanfattningen att det inte finns något nytt i resultaten. 

3. Forskarna sade att vissa av rapporterna visade att de rapporterade biverkningarna försvann för att sedan dyka upp igen efter efterföljande doser. De hänvisar till detta som ”re-challenge” och konstaterar att enligt Naranjos kriterier för bedömning av biverkningar innebär detta att vaccinerna orsakade åtminstone de händelser där människor rapporterade re-challenge-effekten. I den officiella rapporten nämns inget av detta. Den anger bara att rapporterna inte nödvändigtvis har något samband med vaccinet. 

4. Forskarna var mycket oroade över vad de såg och det tyngde deras samveten.  

5. Forskarna sade att de endast fick samarbete från ett HMO för att dela med sig av de uppgifter som de fick från det nya rapporteringssystemet. (Israels hälsovårdssystem är uppdelat i fem olika organisationer av HMO-typ; varje israel är tvungen att registrera sig hos en av HMO:erna). Ingen av de andra fyra HMO:erna delade med sig av sina uppgifter, inklusive Israels två största, och chefen för forskargruppen sade att de håller uppgifterna ”nära bröstet” och nämnde Ran Balicer vid namn. Han sade att ministeriet måste insistera på att de samarbetar (ministeriet anlitade trots allt honom för att forska om ett system som de själva tagit initiativ till, så varför skulle de inte göra det?). Det enda institut som delade med sig av uppgifterna (Meuhedet) är mycket litet och representerar endast cirka 15 procent av den israeliska befolkningen med en stor religiös befolkning som har lägre vaccinationsfrekvens än befolkningen i allmänhet. 

När den officiella rapporten kom ut jämfördes antalet rapporter med det totala antalet vacciner som delats ut sedan vaccinationskampanjens början. Det nämndes inte att rapporterna om biverkningar endast kom från detta lilla sjukhus. Dessutom var det bara personer som vaccinerades efter den 9 december 2021 som sannolikt rapporterade till systemet (även om andra kunde och gjorde det). Men endast cirka 10 % av alla vacciner som ges ut i Israel gavs ut under den period som studien pågick. Slutligen, när de rapporterade om de menstruationsrelaterade biverkningarna jämförde de det med antalet vacciner som gavs till både kvinnor och män. Alla dessa manipulationer gjorde att andelen rapporterade händelser framstod som mycket mindre. Och som om allt detta inte var tillräckligt ingick inte rapporter om händelser som ledde till eller innebar sjukhusvistelse i analyserna, eftersom dessa behandlades av ett annat team. 

Forskarna kan också höras på mötet när de ber om att få ett möte eller att resultaten ska förmedlas till dr Sharon Alroy-Preis, chef för folkhälsotjänster vid MOH. 

Inte en enda nyhetsbyrå i Israel har tagit upp den här historien och MOH har inte gjort några uttalanden. Endast GB News och Yaffa Shir-Raz’ nättidning Real Time Magazine har rapporterat om historien.

Josh Guetzkow, docent i kriminologi