Ragnar Hultborn, professor i onkologi, och Lilian Weiss, docent i fysiologi och specialistläkare i kirurgi, har uppdaterat sina tankar om covid och covidvaccinen och även bearbetat texten något.

Ragnar Hultborn, professor i onkologi, och Lilian Weiss, docent i fysiologi och specialistläkare i kirurgi, har uppdaterat sina tankar om covid och covidvaccinen och även bearbetat texten något.

20220128

Reflexioner över covid-19 och vaccinering

Vi har sedan pandemins början vetenskapligt penetrerat nationella och internationella register (SCB, Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret, Worldometers, Euromomo, Eudravigilance-covid-19, CDC-VAERS, Johns Hopkins University Covid-19 Resource Center m.fl.) liksom en mängd vetenskapliga publikationer och personliga kontakter, vilket lett till konklusionen att den totala och långsiktiga risken att vaccinera sig är långt större än covid-19 risken.

Här finns i korthet några aspekter:

1. Pandemins allvarlighetsgrad.

Medelåldern i Sverige bland döda med covid-19 var 84 år, flertalet hade också annan sjukdom. Att dö med positivt PCR test betyder inte att man dött av covid-19. Dessutom hade många av dessa äldre inte behövt dö om de fått vård och relevant medicinering (se nedan) och inte sövts ned med morfin och Midazolam i så kallad palliativ vård. Det har visat sig att rekvisition av läkemedlet Midazolam till äldrevården ökade dramatiskt (9 gånger det normala) i mars-april 2020, efter rekommendation från Socialstyrelsen om behandling av de äldsta med symptom på Covid-19. Läkemedlet är ångestdämpande men leder lätt till döden vid för hög dos hos gamla och sköra. Enligt FASS ska det inte ges för sedering (sänkning av vakenhetsgraden) hos patienter med svåra andningsproblem, se Additional information nedan.

I England gavs rekommendation av NICE, April 2, (NG163) med: ”Midazolam 2.5-5mg subcutaneously every 2-4hours as required”, jämför med rekommenderade doser nedan. Näst efter Sverige hade Storbritannien den relativt största överdödligheten bland de allra äldsta i hela EU (EuroMomo)  .

Rekvisition av Midazolam månadsvis 2020 Antal döda i/med Covid-19 månadsvis 2020Data hämtade från Apoteksbolaget respektiva Worldometers

Överdödligheten (EuroMomo) hos personer över 85 år jämfört med 70-85 år var mest uttalad i Sverige jämfört med andra länder i EU, vilket kan bero på att Sverige vanskötte de äldsta.

Sverige har haft en extrem invandring från Orienten och dessa personer bor ofta trångt och har på grund. av sin mörkare hudfärg lägre D-vitaminhalt i vårt solfattiga land. Dessa personer var kraftigt överrepresenterade bland IVA-inlagda.

Antalet förlorade levnadsår är alltså litet med hänsyn till att de flesta som dog var i en ålder över förväntad livslängd. Denna pandemi kan alltså inte på något sätt jämföras med ”Spanska sjukan” eller tidigare smittkoppsepidemier.

Vad avser dödligheten antyddes ovan att man måste hålla isär död med positivt PCR test och död av covid-19. Detta är svårt att göra. Därför är överdödlighet oavsett dödsorsak, mätt som skillnad från förväntad mortalitet i ett land under exempelvis ett år jämfört med tidigare år, det enda möjliga, se ovan. I Sverige förelåg en måttlig överdödlighet under 2020 (mortalitet 0.945% mot förväntad 0,880%, (extrapolerad, från den på grund av invandring av yngre sjunkande mortaliteten 2004-2018) Kompenserad för den av okänd orsak extrema underdödligheten 2019 blir överdödligheten endast cirka 4000 (för analysen se Figur i Additional information nedan), varav en del kan ha berott på felaktig ”palliativ” behandling, se ovan. Överdödligheten är jämförbar med influensaepidemierna ”Asiaten” och ”Hong Kong-influensan” på 1950- och 1960-talet (se även tabellen i Additional information nedan). Den massmediala, irrelevanta, presentationen av antal döda bidrar till att injaga oro.

Den tidigare definitionen på pandemi var: En influensapandemi uppkommer när ett nytt influensavirus uppträder mot vilket den mänskliga populationen inte har immunitet resulterande i många samtidiga epidemier globalt med ett enormt antal dödsfall och sjukdom. 2009 ändrade WHO definitionen av en influensapandemi genom att exkludera sentensen ”med ett enormt antal dödsfall” och slopade kravet på en ny subtyp, vilket betydde att många säsong-influensaviroser kunde klassificeras som ”pandemisk influensa”. Ändringen av definitionen tillät utfärdande av regeringsdekret utan demokratisk eller legal bakgrund och restriktioner av mänskliga rättigheter som aldrig tidigare skett. Ändringen ledda också till att Sverige kunde införa den så kallade. pandemilagen senhösten 2020.

2. Läkemedel för tidig behandling.

Redan tidigt föreslogs mot Covid-19 läkemedlen ivermektin och hydroxiklorokin. Nu har seriösa arbeten kommit som visar ivermektins påtagliga effekt, med minskad död, i randomiserade (slumpmässig uppdelning i experiment/behandlingsgrupp och kontrollgrupp) studier.1 2 Det finns andra studier som inte påvisar effekt, (den mest spektakulära i Lancet som drogs tillbaka på grund av falsifikat), men det mesta talar för att ivermektin har en gynnsam effekt med liten biverkan. Preparatet är antiviralt och skall tas tidigt, ej först då lungkomplikationer uppträtt för då har viruset redan försvunnit.

Av intresse att känna till är att det specifika läkemedel som European Medical Agency (EMA) först rekommenderat mot Covid-19 var en ny substans, en viral polymerashämmare som bromsar virusreplikation. Detta läkemedel (remdesivir, Veklury®) nödgodkändes av EMA 3 juli 2020 (alltså med bristande säkerhetsstudier). EMA:s beslut fattades på grundval av en studie.3 Det ges intravenöst under 5 dagar och med en behandlingskostnad enligt beslut från svensk myndighet på 21 700 kronor för en behandlingsperiod. Senare har ytterligare ett par nya mediciner introducerats.

Samtidigt avrådde EMA och WHO från behandling med det sedan decennier antiparasitärt använda perorala läkemedlet Scatol® (ivermectin), till en behandlingskostnad under 5 procent av ovanstående. Har Läkemedelsindustrin påverkat beslutet? Vi anser det uppseendeväckande att sjukvården förnekat patienter behandling med relevant medicinering och detta kan vara en delorsak till observerad överdödlighet.

Det har sagts att även ivermectin kan har vissa sidoeffekter, men en avgörande skillnad är att vaccination sker för en väsentligen frisk population, men behandling med ivermektin riktar sig mot en mindre och selekterad grupp människor som har en sjukdom. Detta faktum innebär en avgörande skillnad i säkerhetskraven.

3. PCR-testens tillförlitlighet.

Tekniken går ut på att i många omgångar, cykler, låta enzymet polymeras multiplicera i provet befintliga nukleotidsekvenser (nukleotider är det som skapar arvsmassan RNA eller DNA), där vissa är karakteristiska för sars-cov-2. Olika laboratorier i olika länder använder olika antal multipliceringscykler, ju fler desto större risk för falskt positiva som identifierar få men naturligen förekommande liknande sekvenser. CDC har själva medgivit att specificiteten mot andra influensavira är dålig. Den nobelpristagare, död 2019, som utvecklade PCR-tekniken avrådde från att använda den för diagnostik. Massmedias förmedling av stor smittspridning har bidragit till att injaga rädsla hos befolkningen.

4. Vaccinernas tillförlitlighet.

De “så kallade” vaccinerna är helt nya och experimentella. Verkningsmekanismen baseras på att generellt, ej bara i det intramuskulära injektionsstället, inducera produktion av ett viralt antigen, spikproteinet, för att immunsystemet skall producera antikroppar mot detta.

Problemet här är trefaldigt:

1) spikproteinet har visat sig orsaka inflammation i blodkärlens endotel, vilket kan förklara en del biverkningar liknande ”disseminerad intravasal koagulation, DIC,4

2) det har in vitro (i cellmodeller) påvisats att det ”full-length spike protein” som produceras hämmar DNA-reparation,5

3) antikropparna mot spikproteinet/viruspartiklarna korsreagerar mot flera andra kroppsegna proteiner, något som kan bädda för autoimmuna sjukdomar framgent.

Det amerikanska ”Center for Disease Control”, CDC, har i en studie utifrån rapporter om misstänkta biverkningar till VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) visat att det finns ett samband med vaccination hos unga och myokardit. En av Pfizer icke-publicerad studie gjord i Japan över biodistributionen av mRNA/spikprotein i råtta visade höga halter i ovarial-och testikelvävnad, vilket ger oro för fertilitetsrubbningar.

Att vaccinera under pågående ”pandemi”, där många är subkliniskt infekterade och har utvecklat antikroppar, kan medföra risk för ”cytokinstorm”. Det beror på att antigenet snabbt utvecklas i hela kroppen, inte minst i endotelet vilket medför risk för tromboser, något som också kliniskt noterats. Det kliniska blodprovet D-dimer, en markör för trombosbildning, visar ofta en höjning.

Data från Eudravigilance, European Medical Agency´s biverkningsövervakning

Nedan data från VAERS, CDC.


Röda staplar män, blå kvinnor.

Data från Israel och Island, där majoriteten av befolkningen är fullvaccinerad, visar att andelen nyinsjuknande i covid-19 är lika stor bland vaccinerade som ovaccinerade, vilket betyder att vaccinationen inte ger skydd mot infektionen. Det finns även tecken på att risken att få den smittsammare men mindre allvarliga Omicron-varianten är störst i de länder som har högst vaccinationstäckning, se Johns Hopkins University Covid-19 Resource Center.

Som substitut för död kan intensivårdsbeläggning användas:

Denna graf från svenska intensivvårdsregistret visar att beläggningsminskningen juni-juli 2020, utan vaccination, var närmast identisk med minskningen med vaccination juni-juli 2021. Vaccinationen tycks ha haft mycket liten betydelse.

Vaccinföretagen medger att verksamheten är experimentell och att studierna fortsätter till 2022/2023. Den ”pivotala” studien som ledde till nödgodkännande bröts i förtid med vaccination av kontrollgruppen, vilket var ett brott mot protokollet och omöjliggjorde adekvat registrering av senare biverkningar.

Normalt krävs ett av patienten signerat ”informed consent” (informerat samtycke) inför ett deltagande i en studie, men så sker ej. Att vaccinera barn/ungdom med ovanstående bakgrund anser vi kriminellt, men internationellt står enorma ekonomiska satsningar bakom önskemålet att miljarder människor upprepat skall ha dessa vaccinationer. Det kan vara sådan bakgrund som gjort att man inte vill erkänna läkemedel (nämnda ovan) som potentiellt skulle minska vaccinationsbenägenheten, liksom viljan att vidmakthålla rädslan.

Vida mer oroväckande är följande uttalande av Sveriges statsminister Magdalena Andersson, ordförande i IMFC (International Monetary and Financial Forum), som skriver 8 april 2021 på Facebook att ”the world economic restart”, bland annat med hjälp av World Economic Forum (Klaus Schwab), skall ske med villkoret att ALLA vaccinerar sig. Därmed har hon sagt att syftet med tvångsvaccinering inte är biomedicinskt motiverat utan att man använder sig av ”pandemin” som hävstång för att få alla att registrera sig, där själva vaccinationen endast är en förevändning för global digital kontroll av människorna

Sammanfattningsvis passar nedanstående citat:

Ragnar Hultborn MD, PhD
Prof. emeritus onkologi
Göteborgs Universitet

Lilian Weiss MD, PhD
Docent i fysiologi, Göteborgs Universitet
Specialistläkare i kirurgi

Ytterligare information:

Nedanstående målning av Goya ter sig tyvärr återspegla dagens globala situation!

”Folk kan alltid fås att följa ledarnas befallningar. Det är lätt. Allt du behöver göra är att säga till dem att de är under attack och fördöma pacifisterna för deras brist på patriotism och att de utsätter lander för fara. Det fungerar likadant i varje land”
Citat tillskrivet Heman Göring ur Gustave Gilberts bok Nurenberg diary (utgiven 1947)

Antal döda per 100 000 invånare1 per månad åren 2015-20212, Riket, län och kommun
Number of deaths per 100 000 inhabitants1 per month, 2015-20212, Country, county and municipal level
Region Månad / Month År / Year
Region Månad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Riket januari 86,0 85,4 89,9 84,2 79,2 78,2 94,9
Riket februari 88,9 82,0 85,9 88,2 78,3 75,5 78,0
Riket mars 85,9 80,1 79,7 90,1 73,6 80,1 72,8
Riket april 79,2 76,4 77,1 76,9 71,9 102,0 70,4
Riket maj 72,8 69,8 72,2 66,3 67,4 83,4 67,6
Riket juni 70,0 67,7 68,1 65,6 64,6 71,9 63,5
Riket juli 70,4 70,6 66,7 71,1 65,4 66,2 65,2
Riket augusti 67,3 69,8 67,3 66,3 66,1 65,1 65,3
Riket september 71,4 69,1 68,6 68,2 66,5 65,3 68,6
Riket oktober 71,3 72,8 72,7 70,5 70,7 67,9 69,9
Riket november 74,6 75,7 74,1 69,5 72,1 79,2 72,9
Riket december 78,1 82,0 79,0 75,9 74,0 95,0 0,0
Denna tabell från SCB visar mortaliteten månad för månad 2015 t.o.m. 2021 för hela riket. De röda siffrorna anger att de är de högsta under perioden för den månaden och det framgår att det bara var april, maj och juni 2020 samt november, december 2020 och januari 2021 som visar ”överdödlighet”. De gröna siffrorna visar de lägsta under perioden för den månaden och dessa syns för mars, april, juni och juli 2021. De gröna månaderna kan sannolikt delvis tillskrivas vanvård av de äldsta så att de dog i förtid 2020 och gav upphov till de röda.
Generellt ses under perioden 2015 t.o.m. 2019 en sjunkande mortalitet av allt av döma beroende på invandring av yngre. Vidare ses under perioden den vanliga säsong variationen med högst mortalitet under vintermånaderna.

Av dessa data finns knappast anledning att se situationen som alarmerande.
Analys av överdödligheten 2020

Ovanstående figur har framtagits från mortalitetsdata (SCB), blåa grafen fr.o.m. 2004 t.o.m. 2018 och regressionslinjen för dessa har inritats. Mortaliteten för 2019 har ej medtagits då denna var extremt låg (0.86). Regressionslinjens korsning med 2019 var den förväntade mortaliteten. Linjens korsning med 2020 är den förväntade mortaliteten 2020, den mätta 0.945. Då extrem underdödlighet, 2019, regelmässigt resulterar i högre dödlighet följande år, har underdödligheten 2019 reducerats från den mätta 2020. Skillnaden mellan den korrigerade dödligheten 2020 mot den förväntade (regressionslinjens korsning mot 2020) är den faktiska överdödligheten (feta pilen) som motsvarar 3944 dödsfall.

Hämtat från FASS:

Midazolam bör endast administreras av erfarna läkare som har tillgång till full utrustning för att övervaka och stödja respiratoriska och kardiovaskulära funktioner, och av personer som är särskilt tränade i att känna igen och behandla förväntade biverkningar inklusive respiratorisk och kardiell återupplivning. Allvarliga kardiorespiratoriska biverkningar har rapporterats. Dessa har inkluderat andningsdepression, apné, andningsstillestånd och/eller hjärtstillestånd.

Hos vuxna över 60 års ålder, svaga eller kroniskt sjuka patienter, måste den initiala dosen minskas till 0,5-1,0 mg. Ytterligare doser på 0,5 till 1 mg kan ges om det är nödvändigt. Eftersom den maximala effekten kan komma att nås långsammare hos dessa patienter ska ytterligare doser av midazolam titreras mycket långsamt och noggrant. En totaldos på mer än 3,5 mg är vanligtvis inte nödvändig.

1 Andrew Bryant et al., Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis. Amer J of Therapeutics June 2021

2 Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. Pierre Kory et al. FLCCC Alliance; Jan 16, 2021

3 NIAID-ACTT-1 av Beigel et al. New England J Medicine

4 The SARS-CoV-2 spike protein subunit S1 induces COVID-19-like acute lung injury in K18-hACE2 transgenic mice and barrier dysfunction in human endothelial cells: Ruben M. L. et al.

5 SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro: Hui Jiang and Ya-Fang Mei