SVAR TILL DR. SNÄCKESTRAND

SVAR TILL DR. SNÄCKESTRAND

Mycket ringa skyddseffekt
I sitt svar till ST-läkaren Amanda Lahtis välskrivna debattartikel i GP om vaccinpass påstår dr. Magnus Snäckestrand att alla kritiker mot vektor- och mRNA-baserade injektioner är ”antivaxxare” och ”fanatiska motståndare mot vaccination”. Vi tror att detta är en grov förenkling. Den kritik som vi hört framföras handlar inte om att injektionerna är vaccinationer utan om att de INTE är detta, i den meningen att de INTE ger skydd mot smitta och sjukdom, såsom alla tidigare vaccinationer gjort. Detta belyses av det råd som Ontarios chefsläkare ger om hur en dubbelvaccinerad UTAN sjukdomssymptom skall förhålla sig till sina gamla trippelvaccinerade föräldrar: ”endast utomhus, på avstånd och med ansiktsmask”[1]. Det är faktiskt inte uteslutet att vi kommer att få uppleva en fjärde, femte, sjätte och kanske sjunde boosterdos på grund av den dåliga skyddseffekten. Vilka råd skall man då ge?

Hög incidens av biverkningar
Kritiken handlar emellertid inte bara om bristande skydd mot smitta och sjukdom utan också om de mycket allvarliga biverkningar och dödsfall som inträffat. Utdrag från det amerikanska VAERS hemsida (Vaccine Adverse Event Report System) visar på 20.244 misstänkt relaterade dödsfall och närmare en miljon sannolika biverkningar innefattande mycket allvarliga sådana t. ex. blodproppar [2], hjärnblödning, förlamning, hjärtinflammation etc. , vilket knappast alls förekommit i samband med andra vaccinationer. Dessa komplikationer överstiger med råge biverkningarna från samtliga övriga vaccinationer från 1990 till idag [3], men är trots detta sannolikt gravt underrapporterade. Vetenskapliga studier tyder nämligen på att mindre än 10 % av alla biverkningar rapporteras. Denna höga incidens av allvarliga biverkningar är häpnadsväckande med tanke på att det gäller en förment mycket avancerad teknik. Det förtjänar också att påpekas att alla vaccinationer mot svininfluensan 2009 upphörde efter endast 53 dödsfall – men dock inte i detta fall. Man frågar sig varför.

Spikproteiner och antikroppar skadliga
För dem, som haft tid och möjligheter att tränga in i den vetenskapliga litteraturen kring Covid-19, kan den dåliga skyddseffekten och de mycket allvarliga biverkningarna knappast ha kommit som någon överraskning. Man vet idag att SARS-CoV-2 sannolikt har tillverkats i ett laboratorium [4] där man, troligen av forskningsskäl, avsiktligt försökt göra spikproteinet så skadligt som möjligt. Det är därför inte ägnat att förvåna att spikproteinet ensamt har visats kunna skapa samma typ av väggförtjockningar och högt blodtryck i lungorna, som entydigt leder till hjärtsvikt och död inom 3 år för 70% av patienterna [5] och ensamt dessutom kan ge allvarliga hjärnskador [6] och irreparabla genetiska skador [7]. Som exempel kan nämnas att patienter, som dött av Covid-19, uppvisade under obduktion förtjockningar i sina lungblodkärl [5]. Spikproteinet innehåller också bestämda sekvenser av aminosyror, som möjliggör för de bildade antikropparna att korsreagera med och förstöra kroppens egna proteiner på ett 60-tal olika sätt [8]. Detta inträffade också i mer än 50% av fallen då 55 humana proteiner, t. ex. från hjärna, hjärta, sköldkörtel och kroppens energiverk, mitochondrierna, testades mot antikroppar från Covid-19 patienter [9]. Att då tro att bildning av spikproteiner i kroppens egna proteinfabriker, ribosomerna, och efterföljande bildning av antikroppar skulle vara problemfritt eller t.o.m. gynnsamt för ”vaccinerade” människor är inte förenligt med vetenskapliga fakta. De spikproteiner och antikroppar som bildas av den egna kroppen har samma effekt som spikproteiner och antikroppar alstrade av en Covid-19 infektion, dvs. de har skadliga effekter.

Injektionerna – trojanska hästar
Det är som att tro att försvaret av ett medeltida slott skulle gynnas av att fienden med helikopter flyttade in sina fiendestyrkor till slottets mitt, förbi vallgraven och förbi både den första och andra försvarsmuren. Så har skett här. Fiendestyrkorna, spikproteinerna har – med hjälp av mRNA- ochvektortekniken – tillåtits passera första och andra försvarslinjen (huden och det viktigaste försvaret mot virus – T-cellerna), samtidigt som försvarsstyrkorna i den tredje försvarslinjen (antikropparna) är alltför inadekvata för effektiv bekämpning av spikproteinet [10] och också angriper och förstör den egna kroppen [9]. Hur klyftig är egentligen denna strategi? Dr. Robert Malone, pionjär för utvecklingen av mRNA-tekniken, är själv vaccinerad men idag talför motståndare till sin egen skapelse i detta sammanhang. En annan talför motståndare är professor Peter McCullough, en av de mest kända kardiologerna i USA. Det är hög tid att börja lyssna på dem, dr. Snäckestrand.

Inte rimligt med vaccinpass
Sverige har nu klarat sig igenom pandemin under 2020 med mycket måttlig överdödlighet (Statistiska centralbyrån, SCB) som drabbat mycket gamla, varför förlusten i levnadsår varit liten. Under 2021 har det varit en underdödlighet. Mutationen Omicron är beskedlig och har mild sjukdomsbild. Att då kräva vaccinpass är utom rimliga proportioner och vi vädjar om förståelse för att många människor inte vill utsätta sig för det risktagande som injektionerna utgör., med tanke på det dåliga resultatet. Många läkare och kunniga immunologer förordar istället att låta denna svaga mutation sprida sig helt fritt för att på så sätt skapa flockimmunitet, utan att orsaka allvarlig sjukdom, vilket skulle ge ett mera långvarigt och brett skydd.

Sture Blomberg, Läk., spec. i Anestesi & Intensivvård, docent
Lilian Weiss, Läk., spec. i Allmänkirurgi, docent i Fysiologi
Ragnar Hultborn, Läk., Prof. emeritus i Onkologi

Referenser:

[1] https://www.youtube.com/watch?v=c4A8hc1SU7k
[2] S. Pavord et al. ”Clinical Features of Vaccine-Induced Immune Thrombocytopenia and Thrombosis.” N Engl J Med 2021; 385:1680-1689
[3] https://vaersanalysis.info/2021/12/18/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-12-10-2021/
[4] https://thebulletin.org/2021/05/the-origin-of-covid-did-people-or-nature-open-pandoras-box-at-wuhan/
[5] Suzuki, Yuichiro J, and Sergiy G Gychka. “SARS-CoV-2 Spike Protein Elicits Cell Signaling in Human Host Cells: Implications for Possible Consequences of COVID-19 Vaccines.” Vaccines. vol. 9,1 36. 11 Jan. 2021.
[6] Gerard j. Nuovo et al. ”Endothelial cell damage is the central part of COVID-19 and a mouse model induced by injection of the S1 subunit of the spike protein.” Ann Diagn Pathol. 2021 Apr; 51: 151682. PMID: 33360731
[7] Jiang, H. et al. ”SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J
Recombination In Vitro.” Viruses 2021, 13, p. 2056.
[8] Darja Kanduc. ”Thromboses and Hemostasis Disorders Associated with Coronavirus Disease 2019: The Possible Causal Role of Cross-Reactivity and Immunological Imprinting.” Thieme Open Access. Published online 2021-06-26.
[9] Vojdani, Aristo, et al. “Reaction of Human Monoclonal Antibodies to SARS-CoV-2 Proteins With Tissue Antigens: Implications for Autoimmune Diseases.” Front. Immunol., 19 January 2021
[10] Amana, Fatima et al . “The plasmablast response to SARS-CoV-2 mRNA vaccination is dominated by non-neutralizing antibodies that target both the NTD and the RBD.” medRxiv 2021.03.07.21253098.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.07.21253098v1.full

Förtydligande

Många har reagerat på följande formulering i vår text i denna artikel:

” Man vet idag att SARS-CoV-2 sannolikt har tillverkats i ett laboratorium [4] där man, troligen av forskningsskäl, avsiktligt försökt göra spikproteinet så skadligt som möjligt. Det är därför inte ägnat att förvåna att spikproteinet ensamt har visats kunna skapa samma typ av väggförtjockningar och högt blodtryck i lungorna, som entydigt leder till hjärtsvikt och död inom 3 år för 70% av patienterna [5] och ensamt dessutom kan ge allvarliga hjärnskador [6] och irreparabla genetiska skador [7]. Som exempel kan nämnas att patienter, som dött av Covid-19, uppvisade under obduktion förtjockningar i sina lungblodkärl [5].”

Vi vill därför förklara denna text lite närmare, speciellt det som står i fetstil:Denna text handlar om tre delar, vilka återfinns i referens [5]:

1. Det första påståendet gäller att högt blodtryck i lungblodkärlen (Pulmonell Arteriell Hypertension, PAH) är entydigt dödlig inom 3 år för 70% av de patienter som drabbats. Vi har nu hittat referenser som visar lite bättre prognos med nya läkemedel, men prognosen är fortfarande mycket, mycket dålig även med bästa behandling.

2. Det andra påståendet gäller att hos patienter som dött av COVID-19 och som obducerats har man funnit väggförtjockningar i lungblodkärlen av samma typ som man ser vid PAH. Ingenting sägs emellertid om hur omfattande förtjockningen varit. Det rör sig ju om ett kort vårdförlopp och vi vet naturligtvis inte om denna väggförtjockning skulle utvecklats vidare eller tillbakabildats om patienterna överlevt.

3. Det tredje påståendet rör en in vitro undersökning där man på humana endotel- och glatta muskelceller (det innersta och mellersta lagret i ett blodkärl) från lungans blodkärl kunnat visa att spikproteiner ensamt kan framkalla signaler för celltillväxt av endotel- och glatta muskelceller, just av den typ av celltillväxt som man ser vid PAH. [Det rör sig här inte om försök på människa utan om försök på mänskliga celler. ]

Av detta drar vi slutsatsen att de väggförtjockningar, som man sett hos de avlidna COVID-patienterna skulle kunna förklaras av spikproteinets påverkan – men behöver inte förklaras av detta. Det kan finnas andra orsakerDetta innebär inte alls att alla – och kanske inte ens några – som injicerats kommer att drabbas av PAH. Men det är ett OBSERVANDUM som inte skall viftas bort. INGEN VET och vi hoppas att ingen drabbas av detta. Men vi får ändå inte ta detta lättvindigt utan ha ögonen på utvecklingen.

Den som vill veta mera hänvisas till: https://trovetandeochvetenskap.se/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2-del-3/#more-85