Immunologen och virologen Ann-Cathrin Engwalls svar på Folkhälsomyndighetens hemställan om att införa vaccinationsbevis.

Immunologen och virologen Ann-Cathrin Engwalls svar på Folkhälsomyndighetens hemställan om att införa vaccinationsbevis.


CItat: “Under hösten 2021 har smittspridningen av covid-19 legat på en relativt jämn och låg nivå i Sverige, men den senaste tiden har smittan ökat något i vissa regioner.”

Kommentar:
Smittspridningen kommer alltid att öka något när nya virusvarianter uppstår oavsett om man har immunitet eller ej och oavsett om den erhållits naturligt eller via vaccin. Eftersom man mäter virusgenom med superkänsliga metoder så betyder det inte alltid att smitta = sjukdom = superspridare.

Citat: “Av Folkhälsomyndighetens veckorapport om covid-19 för vecka 44 framgår dock att antalet bekräftade fall per 100 000 invånare under hösten 2021 legat betydligt högre bland ovaccinerade personer än bland vaccinerade.”

Kommentar:
Vecka 44 börjar den 1 november 2021. Enligt FHMs egna  regler som började gälla den 1 november 2021 så skulle alla fullvaccinerade (med vissa undantag) mot covid-19 inte testa sig när de kände sig sjuka. Däremot rekommenterades alla ovaccinerade att testa sig ofta med eller utan symtom i olika sammanhang. Det leder till en viss skevhet eftersom betydligt fler ovaccinerade tvingas testa sig under urvalsperioden. Därför håller inte detta argument.
Man jämför inte heller likvärdiga grupper. Den helt ovaccinerade populationen består främst av yngre medan i den fullvaccinerade gruppen ingår en majoritet av de äldre och de som tillhör riskgrupper. Att jämföra dessa båda grupper rakt av är således inte helt korrekt.

Citat: “Under de senaste veckorna har smittspridningen i Europa ökat, ökningen har skett i länder med lägre vaccinationstäckningsgrad än i Sverige men även i länder som har en liknande vaccinationstäckningsgrad som Sveriges och även i övrigt bedöms ha en liknande situation.”

Kommentar:
Det finns inget entydigt samband mellan vaccinationsgrad och smittspridningen i Europa. Om det skulle vara fallet skulle de länder i Europa med högst vaccinationsgrad ha minst smittspridning och det skulle gå att tydligt korrelera smittspridningen till vaccinationsgraden.
Det verkar däremot finnas en tydlig koppling till graden av restriktioner, lockdowns och smittspridningen i olika länder under 2020. Sverige skiljer sig tydligt åt i positiv mening från de flesta andra länder eftersom vi har en relativt låg smittspridning trots att smittan skenar i grannlandet Danmark. Ur statistiken kan man härleda att i storleksordningen 1 individ på 1 000 bär på virusgenom som kan uppmätas med den superkänsliga PCR metoden i Sverige. Hur stor andel av dessa får symtom och hur många blir så svårt sjuka i covid-19 att de hamnar på IVA?

Citat: “I till exempel Nederländerna, Österrike och Danmark har den kraftiga smittspridningen bland ovaccinerade personer även fått konsekvenser för den vaccinerade andelen av befolkningen vilket i sin tur har lett till ett ytterligare ökat slutenvårdsbehov inklusive intensivvård.”

Kommentar:
Här skyller man på ovaccinerade att vaccinerade behöver slutenvård i större utsträckning i dessa länder. Orsakssambanden är långtifrån glasklara och logiska.
Om vaccinet ger skydd för de vaccinerade att utveckla allvarlig sjukdom, varför kan även dessa drabbas av så allvarliga konsekvenser vid allmän smittspridning att de hamnar på IVA? Det ger i stället en stark indikation på att det är vaccinen som inte längre ger de vaccinerade adekvat skydd mot smitta och allvarlig sjukdom.
De vaccinerade har sannolikt en större mottaglighet för de nya virusvarianterna nu då en lite större andel i den vaccinerade gruppen saknar ett brett T-cellsskydd just på grund av att vaccinet fungerade mycket bättre i början och minskade risken för individen att smittas vid virusexponering då. Jämför man med den ovaccinerade gruppen så har risken för virusexponering och smitta däremot varit större under hela samma period och därmed ökar sannolikheten att fler i denna grupp förvärvat en naturlig immunitet. Det innebär att när en mottaglig vaccinerad individ blir smittad så kan viruset föröka sig så kraftigt under en längre tid, för att T-cellsförsvaret tar längre tid på sig att aktiveras, så att de trots vaccin kan bli mycket sjuka, behöva intensivvård och kan dö av infektionen.

Citat: “Genom att arrangera allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med vaccinationsbevis kommer ovaccinerade personer inte att kunna delta och därmed kommer risken för smittspridning att minska.”

Kommentar:
Detta påstående saknas det vetenskapligt bevis för, resonemanget är rent teoretiskt med utgångspunkt i att vaccinen fortfarande är mycket effektiva när det gäller att stoppa smittspridning. Det senare vet vi inte stämmer eftersom det är en mycket hög andel fullvaccinerade som smittas och dör med covid-19. Man vet även från till exempel England att större smittutbrott startat vid stora evenemang dit endast fullvaccinerade haft tillträde.

Citat: “Genom vaccinationsbevis minskar risken för att ovaccinerade personer smittas och blir sjuka vilket medför en lägre risk för en överbelastning av hälso- och sjukvården.”

Kommentar:
De ovaccinerade nu är kraftigt överrepresenterade i de lägre åldersgrupperna vilket medför det representerar en relativt stor andel som sällan belastar sjukvården pga covid-19. Dessutom verkar vaccinen fungera mycket dåligt mot deltavarianten och innebär därmed främst en onödig biverkningsrisk.
Eftersom individer som inte fått alla (två eller i vissa fall tre) doser vaccin och det hunnit gå två veckor efter den sista injektionen felaktigt räknas som ovaccinerade så blir begreppet vilseledande. Denna grupp borde istället benämnas partiellt vaccinerade. Information från initierade källor antyder att det är partiellt vaccinerade som hamnar på IVA i större utsträckning nu pga covid-19-infektionen än helt ovaccinerade.

Slutsats:

Införandet av Vaccinpass i Sverige vilar på svaga argument som baseras på gissningar som kraftigt kan ifrågasättas. Nyttan kommer vara ytterst begränsad medan skadan på det demokratiska och inkluderande samhället är stor i form av att utvalda individer begränsas och pekas ut som förkastliga på ett närmast diktatoriskt och inhumant sätt. Om det fanns logik bakom kravet att alla ska vaccinera sig för att minska smittspridningen så vore covidproblemet ur världen vid det här laget och inga onödiga tester skulle krävas för att mäta smittspridningen eller covidpass för att begränsa densamma.

Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog; doktor i molekylär cellbiologi med immunologisk inriktning

Hemställan-om-ändring-i-förordning-2021.8-om-särskilda-begränsningar-för-att-förhindra-spridning-av-sjukdomen-covid-19