Reflexioner över Covid-19 och vaccinering

Reflexioner över Covid-19 och vaccinering

Vi har sedan pandemins början vetenskapligt penetrerat nationella och internationella register (SCB, Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregister, Worldometers, Euromomo, Eudravigilance-covid-19, CDC-VAERS, Johns Hopkins University m.fl.) liksom en mängd vetenskapliga publikationer och personliga kontakter, vilket lett till konklusionen att den totala och långsiktiga risken att vaccinera sig är långt större än covid-19 risken.

Här finns i korthet några aspekter:

1. Pandemins allvarlighet har kraftigt överdrivits. Medelåldern bland döda MED covid-19 positivitet var 84 år, flertalet också med annan sjukdom. Att dö MED positivt PCR test betyder inte att man dött AV covid-19. Dessutom hade många av dessa äldre inte behövt dö om de fått vård och relevant medicinering (se nedan) och inte sövts ned med morfin och Midazolam i s.k. palliativ vård. Det har visat sig att rekvisition av läkemedlet Midazolam till äldrevården ökade dramatiskt i mars-april 2020, efter rekommendation från Socialstyrelsen om behandling av de äldsta med symptom på Covid-19. Läkemedlet är ångestdämpande men leder lätt till döden vid för hög dos hos gamla och sköra.

Överdödligheten (Euromomo) hos personer >85 jämfört med 70-85 var mest uttalad i Sverige jämfört med andra länder i EU, tydande på att Sverige vanskötte de äldsta.

Antalet förlorade levnadsår är alltså litet med hänsyn till att de flesta som dog var i en ålder över förväntad livslängd.

Denna pandemi kan alltså inte på något sätt jämföras med ”Spanska sjukan” eller tidigare smittkoppsepidemier.

Vad avser dödligheten antyddes ovan att man måste hålla isär död MED positivt PCR test och död AV covid-19. Detta är svårt att göra, därför är överdödlighet mätt som förväntad mortalitet i ett land under ex ett år jämfört med tidigare år, oavsett dödsorsak, det enda möjliga, se ovan. I Sverige förelåg en måttlig överdödlighet under 2020 (mortalitet 0.936 mot förväntad, 0,870, extrapolerad, från de gångna 18 årens sjunkande mortalitet), jämförbar med ”Asiaten” och ”Hong Kong” på 1950-talet.

Nedan ses totaldödlighet, alla åldrar (överdödlighet över prickad röd linje) från Euromomo från 2017 och framåt.

Den tidigare definitionen på pandemi var:

En influensapandemi uppkommer när ett nytt influensavirus uppträder mot vilket den mänskliga populationen inte har immunitet resulterande i många samtidiga epidemier globalt med ett enormt antal dödsfall och sjukdom.

2009 ändrade WHO definitionen av en influensapandemi genom att exkludera sentensen ”med ett enormt antal dödsfall” och slopade kravet på en ny subtyp, vilket betydde att många säsong influensaviroser kunde klassificeras som ”pandemisk influensa”.

Denna definitionsändring tillät utfärdande av regeringsdekret utan demokratisk eller legal bakgrund vilket tillät restriktioner av mänskliga rättigheter som aldrig tidigare skett. Denna ändring tillät i Sverige införandet av den s.k .pandemilagen senhösten 2020.

2. Redan tidigt föreslogs läkemedlet Ivermektin. Nu har seriösa arbeten kommit som visar Ivermektins påtagliga effekt, med minskad död, i randomiserade studier (Andrew Bryant et al., Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis. American Journal of Therapeutics June 2021). Det finns andra studier som inte påvisar effekt, men det mesta talar för att Ivermektin har en gynnsam effekt med liten biverkan. Preparatet är antiviralt och skall tas tidigt, ej först då lungkomplikationer uppträtt då ofta viruset redan försvunnit.

Av intresse att känna till är att det specifika läkemedel som European Medical Agency (EMA) rekommenderar mot Covid-19 är en ny substans, en viral polymeras hämmare som bromsar virusreplikation. Detta läkemedel (remdesivir ” Veklury”) nödgodkändes av EMA 3 juli 2020 (alltså med bristande säkerhetsstudier). EMA´s beslut fattades på grundval av en studie (NIAID-ACTT-1 av Beigel et al. New England J Medicine).

Det ges intravenöst under 5 dagar och med en behandlingskostnad enligt beslut från svensk myndighet på 21.700:- för en behandlingsperiod. Enligt uppgift har nu svenska myndigheter också avrått från remdesivir p.g.a. biverkningar.

Samtidigt avrådde EMA från behandling med det sedan decennier antiparasitärt använda perorala läkemedlet Scatol (ivermectin), till en behandlingskostnad under 5% av ovanstående. Har Läkemedelsindustrin påverkat EMA?

Vi anser det uppseendeväckande att sjukvården förnekat patienter behandling med relevant medicinering och detta kan vara en delorsak till observerad överdödlighet.

En avgörande skillnad mellan vaccination och behandling av en sjukdom är att vaccination avser en total, väsentligen frisk population, men behandling riktar sig mot en mindre, selekterad population med en sjukdom. Detta faktum innebär en avgörande skillnad i säkerhetskraven.

3. Vad avser smittspridning så har PCR testet använts. Tekniken går ut på att i många omgångar, cykler, låta polymeras multiplicera i provet befintliga nukleotidsekvenser, där vissa är karakteristiska för SARS-cov2. Olika laboratorier i olika länder använder olika antal multipliceringscykler, ju fler desto större risk för falskt positiva som identifierar få men naturligen förekommande liknande sekvenser. Den nobelpristagare, död 2019, som utvecklade PCR-tekniken avrådde från att använda den i patientdiagnostiskt syfte. Den massmediala förmedlingen av stor smittspridning har bidragit till att injaga rädsla hos folk. Enligt CDC avvecklas testet kommande årsskifte p.g.a. dess dåliga specificitet.

4. Vad avser de s.k. vaccinerna är dessa helt nya experimentella och baseras på att generellt i kroppens normala celler, ej minst i blodkärlens endothel, inte bara vid det intramuskulära injektionsstället, inducera produktion av ett viralt antigen, spikproteinet, för att immunsystemet skall producera antikroppar mot detta.

Problemet här är tvåfaldigt, dels har spikproteinet i sig visat sig orsaka inflammation i blodkärlens endothel (vilket kan förklara en del biverkningar liknande ”disseminerad intravasal koagulation, DIC), dels att antikropparna mot spikproteinet/viruspartiklarna korsreagerar mot flera andra kroppsegna proteiner, något som kan bädda för autoimmuna sjukdomar framgent. Nyligen har amerikanska ”Center for Disease Control”, CDC (VAERS Vaccine Adverse Event Reportins System), publicerat att det finns ett samband med vaccination hos unga och myokardit. I en av Pfizer icke publicerad studie gjord i Japan över biodistributionen av mRNA/spikprotein i råtta visar ovarial-och testikelvävnad höga halter, vilket ger oro för ferilitetsrubbningar.

Att vaccinera under pågående ”pandemi”, där många är subkliniskt infekterade och har utvecklat antikroppar kan medföra risk för ”cytokinstorm” då antigenet snabbt utvecklas i hela kroppen ej minst i endothelet med risk tromboser, något som också noterats. Det kliniska provet, D-dimer för trombos bildning, visar ofta en höjning.

Data från Eudravigilance, European Medical Agency´s biverkningsövervakning

Nedan data från VAERS, CDC.

Röda staplar män, blå kvinnor.

Nyligen har Folkhälsomyndigheten publicerat att av de som dog i förment Covid-19 under perioden 1-24 september 2021 så var 70% fullvaccinerade att ställas mot att i den populationen var 80-85% fullvaccinerade. Även data från Israel och Island, där majoriteten av befolkningen är fullvaccinerad visar att nyinsjuknande i covid-19 är proportionellt lika vanligt bland vaccinerade som ovaccinerade, vilket betyder att vaccinationen inte ger skydd mot infektionen. Detta kan förklaras med att vaccinernas effekt snabbt avtar och/eller vaccinet inte är effektivt hos den grupp som skulle behöva det mest.

Som substitut för död kan intensivårdsbeläggning användas:

Från denna graf ses att beläggningsminskningen juni-juli 2020, utan vaccination var närmast identisk med minskningen juni-juli 2021 med vaccination. Vaccinationen tycks ha haft mycket liten betydelse.

Företagen medger att verksamheten är experimentell och att den fortsätter till 2022/2023.

Normalt krävs ett av patienten signerat ”informed consent” inför ett deltagande i en studie, så sker ej.

Att nu som föreslagits vaccinera barn/ungdom med ovanstående bakgrund anser vi kriminellt, men internationellt står enorma ekonomiska satsningar bakom önskemålet att miljader människor upprepat skall ha dessa vaccinationer. Det kan vara sådan bakgrund som gjort att man inte ville erkänna läkemedel, ovan, som potentiellt skulle minska vaccinationsbenägenheten, liksom viljan att vidmakthålla rädslan.

Sammanfattningsvis passar nedanstående citat från Vilhelm Moberg:

Ragnar Hultborn MD, PhD
Prof. emeritus onkologi  Göteborgs Universitet

Lilian Weiss MD, PhD
Docent i fysiologi,  Specialistläkare i kirurgi Göteborgs Universitet